بوته

برای ارزیابی جمعی پروژه‌ها

ارزیابی جمعی

هنگام ارزیابی، دانشجوها حاصل کار همدیگر را مطالعه و نقد می‌کنند.

نوشتن متن

پروژه‌ها با قالبی مشابه در صفحه مربوط به آنها نوشته می‌شوند.

انتخاب پروژه

دانشجوها پروژه خود را از میان پیشنهادهای استاد انتخاب می‌کنند.